Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Ảnh Cũ BIỆT ĐỘNG QUÂN

“… Đây Sư Đoàn 5 anh dũng / Bên người trai Biệt Động Quân”
[ Tiếng Hát Từ Bình Long Đến Trị Thiên Anh Dũng – Nguyễn Tấn Lộc]

Biệt Động Quân

Advertisements

March 12, 2010 - Posted by | * Collection

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: