Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

chúc thư

Thấy người người viết chúc thư
Thấy lòng mình rộn như thêm một trò
Nghĩ rồi cũng đã nhiều khi
Đặt bút muốn viết hoài nghi vẫn còn
Phải chăng miệng nói lòng không
Sợ cái huông đến tâm còn chưa thông

Sông Chuyên
Advertisements

May 4, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: