Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Vết Nhục Hôm Nay

Vết Nhục Hôm Nay

Ngàn năm Bắc thuộc vẫn chưa phai
Lũ Cộng hôm nay tiếp nhục bày
Muối mặt để thầy Tàu cướp nước
Khoanh tay cho giặc Chệt chôm ngai
Nhục ô Chiêu Thống còn sờ đó
Tội lỗi Cộng Hồ mãi chẳng phai
Lịch sử ngàn sau hằn vết nhục
Cộng dìm non nước nhục ô này!

Từ Đà Thành

Advertisements

May 31, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: