Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Hoài Ziang Duy – Những Bài Thơ Tháng Tư

photo(6)

https://app.box.com/s/5dvogj7bhya37sxixxvp
CD với 10 bài thơ viết về cuộc đổi đời mất miền Nam VN từ tháng 4/1975
cho đến cuộc sống lưu vong sau nầy, với phần dẫn nhập của tác giả.
Liên lạc hoaizduy@yahoo.com

Advertisements

July 10, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: