Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

ngắc ngứ mưa phai

ngắc ngứ mưa phai

Lá bay là bởi ngọn nguồn
Gió lay từ bữa sương buồn vắt vai

Đêm ngồi ngắc ngứ mưa phai
Cái ly nghiêng ngã cái chai cạn lòng

Nguyễn Văn Nhân
16.8.14

Advertisements

August 18, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: