Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Xuân và Tình Người trên rừng thiêng núi thẵm (Kb. Vũ Đình Lưu)

Lời Giới Thiệu của KB NgụySaiGon : Việt-cộng gọi Họ là Ngụy Quân, Ngụy Quyền. Việt-cộng cũng ra sức tuyên truyền Họ là những người tàn ác mất tính người. Ăn gan uống máu đồng loại. Họ cũng bị VC lê…

Source: Xuân và Tình Người trên rừng thiêng núi thẵm (Kb. Vũ Đình Lưu)

Advertisements

March 7, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: