Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

bây giờ đây lúc nhớ vân

bây giờ đây lúc nhớ vân

bây giờ đây lúc nhớ vân
muốn chạy lên núi cho gần mà không
vân đang ở Sàigòn đông
kẹt xe qua chậm còn hơn không về… ./.

nguyễn nam an

 

Advertisements

May 19, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: