Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Redondo Beach

Redondo Beach

một ngày em gọi biển ơi
sáng anh xe chạy qua đời vui vui
vì nghỉ việc để theo người
vì đâu dễ lại một thời rong chơi ./.

nguyễn nam an

March 11, 2017 - Posted by | * Thơ, * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: