Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Dấy lên

Chạy qua ở khúc cầu này
Chạy qua Bến Đá nhớ ngày tan hoang
Khi về đó với ngổn ngang
Rất lâu tự thuở tan hàng dấy lên

Rất lâu mà đó nỗi niềm
Trái đại pháo nổ rồi yên phận người. /.

Nguyễn Nam An

January 10, 2018 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: