Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

bây giờ Đà Nẵng

bây giờ Đà Nẵng

bây giờ Đà Nẵng lạ xa
những tên đường cũ quê nhà mất đâu
những dịa danh chợt nát nhầu
đàng sau những chiếc bóng, tàu, nhấp nhô./.

Nguyễn Nam An

January 15, 2018 - Posted by | * Uncategorized

1 Comment »

  1. Đà Nẵng cũng đã xa lắm rồi
    Xa từ ngày ta xa thành phố
    Để lên rừng khi bị chúng đuổi
    Chỉ muốn chửi thề lũ cộng nô..

    Comment by Phi Vũ | January 19, 2018 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: