Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Đà Nẵng Mi Về

Đà Nẵng Mi Về
[ Gửi Trung Hậu ]

tìm ra con sông không còn chỗ ngóng
ghế đá tàng cây xưa mộng đầu đời
nhắc tới chi mi thêm lần chới với
Đà Nẵng mi về bước cứ ngoái lui…

Nguyễn Nam An

February 12, 2018 - Posted by | * Thơ, * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: