Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

chiều mưa một mình

chiều mưa một mình

biết mà mỏng mỏng một ly
cũng là uống đó nhiều khi đỡ buồn
đến đây coi bộ cùng đường
và coi bộ không bình thường đó đây

biết mà mỏng mỏng đưa cay
và đưa say bởi chiều nay một mình./.

Nguyễn Nam An

 

March 10, 2018 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: