Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

27 tháng 4 thế nào cũng viết

27 tháng 4 thế nào cũng viết

Ngày này, hết nhớ ở đâu
Ở đâu, cũng đất nước nhầu tang thương
Móc vô vào Phước Tuy buồn
Ngã ba chợ Mới đoạn trường Cỏ May

Ngày này, sáng thức nơi đây
Nỗi buồn thức dậy mới hay đoạn đành
Đã một thời cứ chờ quanh
Đã phai tóc nhuộm, đã thành ô hô…

Nguyễn Nam An

April 27, 2019 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: