Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Mother’s Day

Mother’s Day
[ Má té nằm liệt giưởng hơn năm rưỡi]

Ước mơ con ngày lễ này
Mẹ đi được! Ra tủ lạnh đầy… kiếm bia
Kiếm được con biết mẹ chia
Chai của mẹ, chai nữa kìa, của con
Cho một lũ lúc xưa còn
Nay dăm ba đứa héo hon đợi hoài ./.

Nguyễn Nam An

May 6, 2019 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: