Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

cứ tì tì rượu tôi vô

cứ tì tì rượu tôi vô

cứ tì tì rượu tôi vô
tỉnh bơ như thuở tình cờ một ly
thấy Trường Sơn núi xanh rì
thấy chinh chiến nộ khổ đi khổ về

uống rồi chiều chốt bên kia
trèo lên thí mẹ bốn bề tịch liêu
trèo lên sống chết tiêu điều
trèo lên muốn hụt hơi điều muốn la

bạn bè lính khổ thân xa
còn mấy đứa tọa độ là… lạc nay
thành tì tì như ngày này
mình tao uống để thấy mây đầy hồn ./.

nguyễn nam an

May 7, 2019 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: