Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Em về trở lại

Em về trở lại

Em về trở lại, em đi
Tôi lì ở Mỹ, nhớ gì Việt Nam
Nhớ thời em tóc hai hàng
Nhớ tôi lính tráng thời sang trang buồn
Bây giờ nơi cũ quê hương
Có đường tên đổi vô thường nước non
Có Trần Lê ngậm ngùi còn
Có Mai, Lý, Nguyễn… xót non sông mình

Phía bắc tàu chệt, mẹ kinh!
Trong là đất nước, nát tình anh em./.

Nguyễn Nam An

May 15, 2019 Posted by | * Uncategorized | Leave a comment