Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Em về trở lại

Em về trở lại

Em về trở lại, em đi
Tôi lì ở Mỹ, nhớ gì Việt Nam
Nhớ thời em tóc hai hàng
Nhớ tôi lính tráng thời sang trang buồn
Bây giờ nơi cũ quê hương
Có đường tên đổi vô thường nước non
Có Trần Lê ngậm ngùi còn
Có Mai, Lý, Nguyễn… xót non sông mình

Phía bắc tàu chệt, mẹ kinh!
Trong là đất nước, nát tình anh em./.

Nguyễn Nam An

May 15, 2019 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: