Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

trường gọi Nguyễn Hiền

trường gọi Nguyễn Hiền

đó ngôi trường đã mất tên
như đường phía trước thuở hồn nhiên em
trở về lạ hết Nguyễn Hiền
lạ đất nước lạ niềm riêng bỗng òa

đó Nguyễn Hiền, đó chân xa
mất theo vận nước thuở nhà tan hoang ./.

nguyễn nam an

May 20, 2019 Posted by | * Uncategorized | Leave a comment