Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

trường gọi Nguyễn Hiền

trường gọi Nguyễn Hiền

đó ngôi trường đã mất tên
như đường phía trước thuở hồn nhiên em
trở về lạ hết Nguyễn Hiền
lạ đất nước lạ niềm riêng bỗng òa

đó Nguyễn Hiền, đó chân xa
mất theo vận nước thuở nhà tan hoang ./.

nguyễn nam an

May 20, 2019 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: