Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

ta hỏi lòng ta khi rời đất nước

ta hỏi lòng ta khi rời đất nước

ta hỏi lòng ta khi rời đất nước
về đâu phận này lính tráng mồ côi
ngày sau trước tàn cuộc rồi bối rối
mẹ cha đâu và cật ruột rồi đâu

ta hỏi lòng ta hỏi sau hỏi trước
hỏi lạ hẩm đời hỏi chới với lui
căn nhà cũ mẹ ngồi trông không tới
em đợi anh nơi xa lạ tiếng người

ta hỏi lòng ta chiều ba mươi trông bến nước
Gò Công, về đâu gửi phận thuyền nan
M16 và vài trăm viên đạn
cổ thẻ bài nặng trăm nỗi hoang man

ta hỏi lòng ta ôi sao ta biết
một ngày tàn cuộc, ngày bỏ nước đi ./.

nguyễn nam an

June 3, 2019 Posted by | * Uncategorized | Leave a comment

thầy Ưng Đồng Phan Chu Trinh Đà Nẵng

thầy Ưng Đồng Phan Chu Trinh Đà Nẵng

thầy dạy bảo đó là biển Đông
Đông Hải! nằm lòng từ thôi học
hai mươi năm chiến tranh đất nước bao lần tang tóc
chúng cướp miền Nam, dâng đảo, biển mất tên!
nhưng biển gầm lên từ những bước chân rền
của dân khi cá đàn đàn phơi chết

thầy dạy bảo họa bắc phương đâu phải chỉ một lần rồi hết
xâm lăng dần dưới danh nghĩa mượn thuê
một trăm năm! làm sao đuổi chúng về
khi rể mọc lún sâu vào bắc thuộc
ngày một ngày hai dần dần mất nước
chúng dùng bù nhìn thao túng giang sơn

thầy dạy bảo giờ nhớ để buồn hơn… ./.

nguyễn nam an

June 3, 2019 Posted by | * Uncategorized | Leave a comment

giả thử

giả thử

nếu mà em giận anh
bắn bằng [em mười sáu] M 16
đừng nã bằng AK
tốt hơn đừng gì cả

không đứa nào xuống đường
không đứa nào ngủ ghế
không đứa nào ngu ghê
hòa bình và cứ thế

thì thôi đừng giận anh ./.

nguyễn nam an

June 3, 2019 Posted by | * Uncategorized | Leave a comment