Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

thầy Ưng Đồng Phan Chu Trinh Đà Nẵng

thầy Ưng Đồng Phan Chu Trinh Đà Nẵng

thầy dạy bảo đó là biển Đông
Đông Hải! nằm lòng từ thôi học
hai mươi năm chiến tranh đất nước bao lần tang tóc
chúng cướp miền Nam, dâng đảo, biển mất tên!
nhưng biển gầm lên từ những bước chân rền
của dân khi cá đàn đàn phơi chết

thầy dạy bảo họa bắc phương đâu phải chỉ một lần rồi hết
xâm lăng dần dưới danh nghĩa mượn thuê
một trăm năm! làm sao đuổi chúng về
khi rể mọc lún sâu vào bắc thuộc
ngày một ngày hai dần dần mất nước
chúng dùng bù nhìn thao túng giang sơn

thầy dạy bảo giờ nhớ để buồn hơn… ./.

nguyễn nam an

June 3, 2019 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: