Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

giả thử

giả thử

nếu mà em giận anh
bắn bằng [em mười sáu] M 16
đừng nã bằng AK
tốt hơn đừng gì cả

không đứa nào xuống đường
không đứa nào ngủ ghế
không đứa nào ngu ghê
hòa bình và cứ thế

thì thôi đừng giận anh ./.

nguyễn nam an

June 3, 2019 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: