Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

ta hỏi lòng ta khi rời đất nước

ta hỏi lòng ta khi rời đất nước

ta hỏi lòng ta khi rời đất nước
về đâu phận này lính tráng mồ côi
ngày sau trước tàn cuộc rồi bối rối
mẹ cha đâu và cật ruột rồi đâu

ta hỏi lòng ta hỏi sau hỏi trước
hỏi lạ hẩm đời hỏi chới với lui
căn nhà cũ mẹ ngồi trông không tới
em đợi anh nơi xa lạ tiếng người

ta hỏi lòng ta chiều ba mươi trông bến nước
Gò Công, về đâu gửi phận thuyền nan
M16 và vài trăm viên đạn
cổ thẻ bài nặng trăm nỗi hoang man

ta hỏi lòng ta ôi sao ta biết
một ngày tàn cuộc, ngày bỏ nước đi ./.

nguyễn nam an

June 3, 2019 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: