Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

vết thẹo hôm qua

vết thẹo hôm qua

bây giờ vết thẹo hôm qua
da đã kéo lại nhòa nhòa vết thương
vết thương ngày té xuống đường
tưởng chết mà sống thành ương ương hoài
ương ương mà cứ muốn đòi
trèo cao lại té hoài hoài vết thương ./.

nguyễn nam an

June 12, 2019 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: