Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

buồn buồn

buồn buồn

buồn buồn ngồi cá độ chơi
cá rồi chới với như hồi em la
tưởng đâu vô… lúc tình là
[ nhưng trái banh chạy trật cha khung thành ]./.

nguyễn nam an

June 15, 2019 Posted by | * Uncategorized | Leave a comment