Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

buồn buồn

buồn buồn

buồn buồn ngồi cá độ chơi
cá rồi chới với như hồi em la
tưởng đâu vô… lúc tình là
[ nhưng trái banh chạy trật cha khung thành ]./.

nguyễn nam an

June 15, 2019 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: