Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

lạc chợ trôi sông

lạc chợ trôi sông

những ngày lạc chợ trôi sông
nửa đêm thức giấc ta nằm ngó ta
cõi trong chữ nghĩa ta bà
đùa chi để khổ phận ta và người ./.

nguyễn nam an

June 18, 2019 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: